Fungi Outer Hebrides


Phylum: Oomycota   Family: Peronosporaceae

Peronospora farinosa (Fr.) Fr.

A downy mildew found mainly on Fat Hen Chenopodium album, but also on Spear-leaved Orache Atriplex prostrata. Common

References: 
Ellis & Ellis (1997) - Microfungi on Land Plants
Termorshuizen & Swertz - Dutch Rust Fungi

TOP