Fungi Outer Hebrides


Phylum: Ascomycota   Family: Erysiphaceae

Podosphaera clandestina (Wallr.)Lév.

A common powdery mildew found on Hawthorn Crataegus monogyna

References: 

TOP